QULİYEV SABİR ƏLİ oğlu

Azərbayjan Memarlıq və İnşaat Universitetinin «Nəzəri mexanika» kafedrasının professoru, texnika elmləri doktoru

Elastiklik nəzəriyyəsinin iki ölçülü məsələləri (Rus dilində)
Moskva. Stroyizdat. 1991. 352 s.

 

Anizatrop lövhələrin gərginlik vəziyyəti
Bakı Azərnəşr, 2002, 254 səh.

Quliyev  S.Ə.Elastiklik Nəzəriyyəsinin fiziki qeyri-xətti məsələləri.

Bakı, Azərnəşr, 2010, 464 səh.

“Elastiklik nəzəiryyəsi (prizmatik cisimlərin burulma və əyilmə məsələləri)
Bakı, Azərnəşrin qrifi ilə çap olunub. 1998, 210 səh.

“Elastiklik nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri”
Bakı Azərnəşr, 2001, 400səh.

Mürəkkəb həndəsəyə malik oblastların konform inikas funksiyaları (Rus və İngilis dillərində)
Bakı. Azərnəşr. 2004. 372 s.

         

Copyright © 2012